Menu
  • Boekhoud- en fiscaalkantoor IM BV
  • Slijperstraat 31 8840 Oostnieuwkerke Tel : 051/69 74 92 Gsm : 0473/89 68 58
  • info@imaccountants.be
  • ITAA 50.149.000 Ond.nummer : BE0827.750.092 IBAN : BE13 6528 1346 6839 BIC : HBKABE22
iM helps you make
the iMpossible possible

Privacyverklaring

1. Waarom deze privacyverklaring ?

IM Accountants hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Daarom wil IM Accountants transparant zijn over de gegevens die we over u verzamelen en de manier waarop wij uw data verwerken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens ?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke BOEKHOUD- en FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY BV, met maatschappelijke zetel te 8840 Oostnieuwkerke, Slijperstraat 31, ondernemingsnummer 0827.750.092 en als contactpersoon mevr. Isabelle Montmorency.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom ?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

IM Accountants zal als dienstverlener voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig hebben.

In de interactie met overheden, deskundigen, actoren van justitie, is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt.

De persoonsgegevens van onze opdrachtgevers worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan IM Accountants worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het kantoor niet.

Statistieken - Google Analytics - Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen.

Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.

Contactformulier - Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u te kunnen opnemen.

Startersformulier - Als u op onze website de startersgids aanvraagt, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om u de startersgids op de correcte manier te kunnen bezorgen.

Samenwerkingen - Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Klantenzone - Via onze website verkrijgt en verwerkt  IM Accountants persoonsgegevens, in het bijzonder uw identificatiegegevens (burgerlijke stand, naam, voornaam, adres, ...) en contact (e-mail, telefoon, GSMl ...), evenals professionele gegevens over u (functie, activiteiten) en professionele domeinen die u interesseren (thema's). Deze gegevens worden verwerkt om u op de hoogte te houden en om u de mogelijkheid te geven zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Bovendien wordt er een cookie op uw computer geplaatst om uw taal op te nemen, zodat de pagina's u worden aangeboden en worden gecommuniceerd in de juiste taal. Deze cookie is essentieel voor de goede werking van de site.
 
Voor deze doeleinden baseren we ons op onze legitieme belangen bij het zakendoen, waaronder de mogelijkheid om nieuwe producten of diensten aan te bieden, evenals uw toestemming om (elektronisch gecontacteerd te worden).

4. Wij gebruiken cookies !

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die door deze website naar uw browser gestuurd worden en weggeschreven worden op uw harde schijf. Deze data worden gebruikt om de terugkerende bezoeker te identificeren en zo de website er beter op af te stemmen. De bezoeker zal op deze manier sneller kunnen inloggen en eventueel aangepaste inhoud te zien krijgen. Zo hoeft u niet bij ieder bezoek aan deze website uw persoonlijke gegevens opnieuw in te vullen.

Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kan u de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookie policy

5. Hoe beschermen wij uw data ?

IM Accountants heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

IM Accountants heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001). (Artikels 24 en 28 GDPR)

6. Duur van de verwerking

IM Accountants bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd.

Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op fiscale / boekhoudkundige dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers.

IM Accountants bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. IM Accountants is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen.

7. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat IM Accountants van uw persoonsgegevens maakt.

7.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan IM Accountants. Daarnaast hebt u steeds het recht om IM Accountants te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

7.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

7.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan IM Accountants in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

7.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

7.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door IM Accountants daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@imaccountants.be, per post naar Slijperstraat 31 - 8840 Oostnieuwkerke, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

7.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door IM Accountants evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de GBA (Gegevensbeschermingautoriteit):

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

8. Links

Op de website van IM Accountants vindt u links naar websites van andere partijen. IM Accountants is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt.

9. Wijzigingen van het privacy beleid

IM Accountants heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Ga daarom regelmatig dit document na.
 

Laatst gewijzigd: 08/01/2023